Kort bakgrund

Projektet som pågick mellan 2016-06-01 – 2018 -11-30 var ett näringslivsprojekt med Strömsunds kommun som projektägare och delfinansiär. Övriga finansiärer var Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt ett antal lokala företag.

Syftet var att vi tillsammans med företagen ska göra en större satsning på besöksnäringen då skoterturismen är en viktig del av turistnäringen.

Det riktar sig även till all vinterturism med regleringsområdet som bas. Vinterturism innebär att det är många intressen som ska samsas med allt det underbara som Frostviken har att erbjuda. Oavsett intresseinriktning ska det finnas utrymme för alla.

Målet var att utveckla Frostviken som en destination med fokus på hållbar skoterturism, turism som fungerar i längden, med hänsyn taget till natur, miljö, markägare och övriga intressenter.
Naturvårdsverket är en samarbetspartner som stödjer oss i natur- och miljöfrågor.

Våra förutsättningar

Kommunens beslut om att bilda ett regleringsområde utgör bottenplattan för arbetet i projektet. Det har gett oss möjlighet att lokalt komma fram till, nu och i framtiden, hur vi vill att det ska fungera inom området.

Markägaravtalen är ytterligare en nyckelfaktor för projektet. Avtalen ger förutsättningar genom tillgången till markägarnas marker, ett förtroende som ska förvaltas väl.

Förutsättningarna har gett oss möjligheten att tillsammans med våra intressenter skapa ett system med friåkningsområden. Dessa ska vara möjliga att stänga vid behov, men åter öppnas när förutsättningarna förändrats.

Vad har hänt i projektet?

Projektorganisationen samlade markägare, representanter för näringen, styrgrupp och referensgrupp till startkonferens den 3 november 2016.

Frågor på agendan var bland annat områdeskartan med föreslagna leder och friåkningsområden, lokala föreskrifter och prisbild förskoterpass. Dessa delar har vi implementerat under skotersäsongen.
Vi har även:

 • Skapat ett positivt klimat med förståelse och acceptans till varför skoteråkandet behöver regleras.
 • Vår checkpoint i Jorm är öppen regelbundet under skotersäsong. Alla är välkomna att möta våra naturvärdar för att få aktuell information och vägledning.
 • Gemensamma spelregler framtagna som arbetats fram i möten med markägare, skoterklubben, näringen och i byamöten.
 • Anordnat utbildningsinsatser för naturvärdarna i första hjälpen och lavinkunskap. Viktiga kunskaper i deras arbete ute på fjället.
 • Färdigställt och lanserat vår hemsida.
 • Spelat in en informationsfilm som lanserades på Skoterns dag 28/10.
 • Genomfört möten med företag inför näringslivsutvecklingsfasen. 

Vad händer nu?

Nästa steg är att fortsätta produktutvecklingen i de företag som deltar i projektet. Fler företag är välkomna att delta om intresse finns.

Samarbetet över gränsen är påbörjat och ska fortsätta inför nästa säsong med gemensamma informationsinsatser. Målet är att hitta gemensamhetslösningar för vinterturismen och att utveckla näringen med nya produkter på båda sidor gränsen.

Vad är våra ambitioner? Här är några exempel:

 • Regleringsområdet har skapat möjlighet till fortsatt friåkning
 • Win – win situation för markägare och skoteråkare
 • Förståelse och ökad kunskap om naturen och vad som gäller
 • Ett djur- och naturliv som inte störs och förstörs
 • Ett näringsliv som kan utvecklas med nya produkter
 • Frostviksfjällen blir ett marknadsföringsbegrepp
 • Övrig vinterturism utvecklas parallellt

Kontakt

Projektorganisationen är nu avvecklad men många av personerna som var involverade finns kvar på olika sätt i organisationen. Har du frågor så kontakta i första hand Naturvärdarna så kan de lotsa dig vidare.