• Det är kundens ansvar att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Utöver detta så är det även kundens ansvar att kontrollera att köpet avser rätt antal dagar samt skoterpass eller ledkort.
  • Skoterpassen är personliga och kan ej överlåtas
  • Vid överträdelse av regler eller föreskrifter kan skoterpasset återkallas med omedelbar verkan. Vid återkallning på grund av överträdelse återbetalas ingen erlagd avgift.
  • Stängda områden eller leder ger ingen rätt till återbetalning av erlagd avgift.
  • Naturvärna i Frostviken äger rätten att be att få så skoterpasset som du köpt.
  • Frostvikens skoterklubb ersätter eller ansvarar inte för återbetalning eller ändring i köp pga. kundens omständigheter som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.
  • All form av bedrägeri eller bedrägeriförsök polisanmäls.